نام ونام خانوادگی :سید علی دریاباز

سمت :مدیر کارخانه

نام ونام خانوادگی : سید علی اکبر دریاباز

سمت: مدیر عامل

 

نام و نام خانوادگی:پیمان زیادپور

سمت : مسئول فنی