معرفی شرکت صنایع شیمیایی و دارویی تبریز

صنایع شیمیایی و دارویی تبریز با باور توانمندی های داخلی و به کار گيري افراد شايسته در جهت حمايت از سرمايه ملي، افزايش توليد داخلي در راستاي قطع وابستگي به واردات نیازهای استراتژیک دارویی از کشورهاي خارجی را هدف فعالیتهای خود قرار داده است و جهت نيل به اهداف خود، سيستم کنترل کيفيتي دقيق مطابق با شرايط خوب ساخت (CGMP) را فعال نموده و به طور پيوسته روشهاي توليد محصول و تهيه پرونده جامع دارويي  (DMF)  را توسعه و بهبود مي بخشد که در سال گذشته موفق به دریافت گواهی استاندارد CGMP از وزارت بهداشت و درمان گردیده است.