زمینه فعالیت :

در حال حاضر TCPI يکي از بزرگترين توليد کنندگان دي کلسيم فسفات دارويي، سديم سيترات و سديم بيکربنات بافرهای فسفات سدیم مطابق با استانداردهاي جهاني BP2013 و USP35 در خاورميانه مي باشد. از ديگر محصولات اين شرکت مي توان به کلسيم هيدروژن فسفات دي هيدرات، کلسيم هيدروژن فسفات انهيدروس، کلسيم کربنات، منيزيم استئارات، تالک، دي سديم فسفات انهيدروس، دي سديم فسفات 12 آبه، مونو سدیم فسفات انهیدروس، مونو سدیم فسفات دی هیدرات، تری سدیم فسفات انهیدروس، کلسیم استئارات، منیزیم سیترات، کلسیم سیترات، کالامين، ساخارين سديم، پيپرازين سيترات و… اشاره نمود.